Wystawa: Symbole narodowe i wojskowe 2013.

Od najdawniejszych czasów godło, barwy i hymn, a także żołnierskie
symbole i znaki podkreślały wagę doniosłych uroczystości stając się
pierwowzorem wielu dzisiejszych ceremonii wojskowych. Symbole 
państwowe i wojskowe stanowiące oprawę poszczególnych ceremonii 
podnoszą ich rangę i znaczenie, potęgują uczucia patriotyczne, 
wzbogacają treści wychowawcze i walory emocjonalne. 

W latach utraty niepodległości i na bitewnych szlakach charakter 
symboli narodowych miały emblematy powstańcze, sztandary wojskowe i
pieśni patriotyczne. Były one wówczas znamiennym nośnikiem więzi 
narodowej. Dodawały otuchy i hartu w walce, towarzyszyły polskiemu 
żołnierzowi na wszystkich frontach zmagań z obcą przemocą. 

Dzieje symboli państwowych splatają się nierozłącznie z losami
narodu polskiego i jego tradycjami. Dlatego też dziś nie tylko 
otacza się je najwyższą czcią i głębokim szacunkiem, ale również 
podlegają one szczególnej ochronie. Wyrazem tego jest umieszczenie
ich opisu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, której artykuł 28
stanowi:  Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła 
białego w koronie w czerwonym polu.  
Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.  
Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.  
Godło, barwy i hymn Rzczypospolitej Polskiej podlegają ochronie 
prawnej. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.

Ukształtowane i utrwalone przez pokolenia symbole Narodu i Państwa
Polskiego – orzeł biały, biało czerwone barwy i Mazurek
Dąbrowskiego – wyrażały zawsze miłość Polaków do Ojczyzny oraz 
dążenie do jedności Narodu, niepodległości i integralności Państwa, 
dbałości o dobro i rozwój Polski, dążenie do zapewnienia Narodowi
i Państwu godnego miejsca wśród innych narodów i państw. Godło,
barwy i hymn łączyły i łączą wszystkich Polaków w kraju i za granicą.
Są trwałymi znamionami tożsamości, dumy i godności Narodu. 

W Rzeczypospolitej Polskiej symbole te, otoczone najwyższą czcią i 
szacunkiem, są wyrazem kontynuacji dziejówPolski i poświęcenia Jej 
wszystkich sił w siłach zbrojnych R.P. 

W powiązaniu z godłem, hymnem i barwami narodowymi wzbogacano 
znacznie symbole, emblematy i znaki poszczególnych rodzajów wojsk. 
Barwy narodowe występująw wojsku na sztandarach przysługujących 
poszczególnym jednostkom wojskowym, lotnictwu i oddziałom 
nadbrzeżnym marynarki wojennej. Na okrętach barwy narodowe 
reprezentowane są przez banderę, proporce, flagi i znaki dowódców.
W wojskach lotniczych barwy biało-czerwone umieszczone są na fladze 
lotnictwa wojskowego i szachownicy lotniczej. 

Do ważnych symboli upamiętniających dzieje oręża polskiego należy
także Grób Nieznanego Żołnierza. Jest on w swej istocie syntezą 
wszystkich mogił żołnierzy polskich, wszystkich ofiar życia na 
przestrzeni dziejów, syntezą mogił wszystkich poległych, walczących
o wolność, o byt, o honor Narodu. Wzniesiono go w hołdzie Bohaterstwu, 
które nie potrzebuje imienia. 

Sprawie symboliki narodowej i wojskowej, w przeszłości i obecnie,
poświęca się liczne prace historyczne, publikacje, realizuje filmy
i tworzy dzieła artystyczne. W Wojsku Polskim symbolika stanowi 
podniosły czynnik wychowawczy, przypominający o tradycjach naszego 
narodu. Problematyka ta cieszy się dużym zainteresowaniem kadry i 
żołnierzy. 

ŹRÓDŁO: Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Społeczno-Wychowawczy, 
Dariusz Radziwiłowicz, Paweł Żarkowski

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W 2014 zapraszamy na Wystawę: Wyposażenie Ludowego Wojska Polskiego
oraz nową wystawę: Militaria i symbole górnicze.